Decyzje administracyjne

Indywidualne decyzje administracyjne i zaświadczenia wydane przez wójta gminy w latach 2002-2008

Indywidualne decyzje administracyjne i zaświadczenia wydane przez wójta gminy w latach 2002-2008

Lp. Rodzaj decyzji i zaświadczeń Ilość w latach
2002 2003 2004 2005 2006 2007 30.06
.2008
1. O warunkach zabudowy
i zagospodarowania
terenu – łącznie:
37 42 16 - - - -
a) dla budowy domów mieszkalnych 14 17 - - - - -
b) dla budowy infrastruktury i budynków administracyjno -urzędowych 33 39 - - - - -
c) podziały nieruchomości (opinie) - 10 2 24 33 32 13
2. Opinie urbanistyczne o przeznaczeniu terenu w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego 28 113 126 121 167 199 137
3. Zatwierdzenie projektów podziału nieruchomości 15 26 24 19 23 29 16
4. O warunkach zabudowy – łącznie:
a) dla budowy budynków mieszkalnych - - 11 - 1 - -
b) dla budowy budynków gospodarczych i usługowych - - 8 - - - -
5. O ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - 14 3 - - - -
6. Wycięcie drzew lub krzewów 39 25 45 30 27 33 12
7. Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
a) do 4,5% 12 14 13 10 17 7 5
b) od 4,5% do 18% 11 9 12 6 15 3 2
c) powyżej 18% 7 7 11 5 14 4 2
d) jednorazowe 6 13 15 7 4 7 5
8. Na zbieranie i transport odpadów 1 1 2 2 8 5 -
9. Nakazy wykonania określonych czynności i zabiegów - 15 1 - 1 - -
10. W sprawie renty planistycznej - - 1 2 19 21 9
11. Łącznie zobowiązanie podatkowe 2007 2001 2019 2016 2077 2141 1984
12. Dowodów osobistych 203 311 579 630 858 1588 268
13. Zameldowania i wymeldowania na wniosek strony lub z urzędu 5 9 5 5 7 5 3
14. Zwolnienia ze służby wojskowej 1 1 2 - - - -
15. Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela 3 1 3 - 3 1 2
16. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - - - - - 1 -
17. O nałożeniu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności kraju 38 6 6 2 - 3 2
18. Ewidencja działalności gospodarczej:
a) wpis 30 31 54 34 38 52 23
b) wykreślenie 17 15 62 67 33 35 17
c) zmiana 21 19 81 38 34 31 25
19. Za zajęcie pasa drogowego - - - 2 - 3 2
20. W sprawie usuwania odpadów - - - 4 1 - 2
21. O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - - - 7 10 6 1
22. Pomocy materialnej dla uczniów - - - 223 178 133 62
23. Zaświadczenia 1159 1440 1323 1006 889 795 248
Łącznie 3687 4179 4714 4335 4457 5134 2841
Wykres - Liczba decyzji

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu