Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Legnickie Pole, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012r. poz. 189), które weszło w życie 21 maja 2012r.

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Legnickie Pole:


 1. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Legnickie Pole prowadzony jest w Urzędzie Gminy Legnickie Pole, ul. K.I. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole.

 2. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.
  1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
  2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
   1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
   2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
  3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
  4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.


 3. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.

 4. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej.

 5. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ LEGNICKIE POLE (format PDF)

WNIOSEK o odpis z rejestru instytucji kultury (format PDF)

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu