KONKURS GRANTOWY LGD „Partnerstwo Integracja Turystyka”

721535d160dde0dcf5.jpgWsparcie podmiotów zajmujących się sferą dziedzictwa lokalnego w narzędzia do kontynuacji działalności kulturowej, artystycznej związanej z tożsamością LGD „PIT”.
Wnioski można składać w terminie od 1 do 13 lipca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Legnickie Pole.
Wniosek składa się bezpośrednio tj. osobiście lub pocztą do Urzędu Gminy Urzędu Gminy Legnickie Pole.

W przypadku dostarczenia wniosku drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu.
Wysokość przyznanego grantu nie może być niższa niż 1 500,00 zł oraz wyższa niż 3 000,00 zł. Pomoc przyznawana jest w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych.
Szczegółowe zasady składania wniosków określa Regulamin naboru.
Ogłoszenie_o_konkursie
Regulamin naboru
Wniosek_o_przyznanie_grantu
Karta_oceny_formalnej
Karta_oceny_merytorycznej
Kryteria_wyboru_grantobiorców
Umowa
Wniosek_o_rozliczenie_grantu
Regulamin_prac_Komisji_Grantowej_LGD_PIT

 


Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu