Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego

Informacja dot. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

I N F O R M A C J A

dot. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Zgodnie z art. 3, ust 2, pkt 6a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.05.236.2008 ze zm.) informuję o znajdujących się na terenie gminy Legnickie Pole zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495).

Wykaz firm na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

 • Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Ścinawska 1 59-220 Legnica, Składowisko Odpadów Komunalnych, ul. Dobrzejowska, 59 – 220 Legnica.
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Legnica Sp. z o.o., ul. Złotoryjska 170, 59-220 Legnica.
 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor.

  /sprzęt jest odbierany nieodpłatnie od mieszkańców, którzy posiadają zawarte umowy z w/w firmami na odbiór odpadów komunalnych/
   
 • "PPHU EKOPROD" s.c. Koskowice 72, 59 – 241 Legnickie Pole. /firma posiadająca zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – odbiór odpłatny/

Ponadto informuję:

 • Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zbierającemu zużyty sprzęt (art.35 ustawy ZSEE)
 • Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. (art.36ustawy ZSEE)
 • Za pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nie przeznaczonym grozi kara grzywny (art. 74 ustawy ZSEE)
 • Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli sprzęt jest tego samego rodzaju (art. 42 ust. 1 ustawy ZSEE)
 • Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych (art. 37 pkt 2 ustawy ZSEE)

Za zbierającego zużyty sprzęt uważa się prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym sprzedawcę detalicznego i sprzedawcę hurtowego, oraz gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Wójt Gminy Legnickie Pole
Aleksander Kostuń     

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu