Sesja Rady Gminy

W dniu 30 października 2009r. o godz. 900  (piątek) odbędzie się sesja Rady Gminy Legnickie Pole. Sesja odbędzie się tradycyjnie w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu, przy ulicy Benedyktynów 7. Poniżej znajduje się porządek obrad.
Porządek obrad przewiduje:
1.Interpelacje radnych oraz zapytania sołtysów i zaproszonych gości.
2.Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z
   wykonania uchwał rady.
3.Informacja przewodniczącego rady na temat analizy oświadczeń majątkowych
    radnych Rady Gminy Legnickie Pole za 2008 rok.
4.Informacja Wójta Gminy na temat analizy oświadczeń majątkowych sekretarza, skarbnika
   i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Legnickie Pole za 2008 rok.
5.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów na
    terenie gminy Legnickie Pole.
6.Projekty uchwał w sprawach:
   1)ustalenia stawek podatku od nieruchomości,
   2)określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
   3)o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
      przestrzennego gminy Legnickie Pole, dla obszarów położonych w obrębie Legnickie Pole,
   4)o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
        przestrzennego gminy Legnickie Pole, dla obszarów położonych w obrębie Ogonowice,
    5) o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
       przestrzennego gminy Legnickie Pole, dla obszarów położonych w obrębie Raczkowa,
     6)o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
        przestrzennego gminy Legnickie Pole, dla obszarów położonych w obrębie Lubień,
     7)o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
        przestrzennego gminy Legnickie Pole, dla obszarów położonych w obrębie Mikołajowice,
     8)o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
       przestrzennego gminy Legnickie Pole, dla obszarów położonych w obrębie Biskupice,
     9)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr
       55, 56, 63/1, 63/2, 63/3, 64, 66/1, 264D i 265D w obrębie wsi Gniewomierz w gminie
        Legnickie Pole,
     10)uzupełnienia składu komisji do spraw Społecznych Rady Gminy Legnickie Pole,
     11)zmian w budżecie gminy.
7.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu