Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego

Drukuj
Utworzono: wtorek, 23, grudzień 2008
Informacja dot. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

I N F O R M A C J A

dot. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Zgodnie z art. 3, ust 2, pkt 6a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.05.236.2008 ze zm.) informuję o znajdujących się na terenie gminy Legnickie Pole zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495).

Wykaz firm na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

Ponadto informuję:

Za zbierającego zużyty sprzęt uważa się prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym sprzedawcę detalicznego i sprzedawcę hurtowego, oraz gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Wójt Gminy Legnickie Pole
Aleksander Kostuń