Formy ochrony

Pomniki przyrody, Rezerwat przyrody, Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Pomniki przyrody

Wśród wielu form zieleni współtworzących krajobraz gminy, niemałą rolę odgrywają zespoły zieleni zabytkowej - parki podworskie, aleje zabytkowe, zieleń przykościelna i cmentarna. Na terenie gminy znajduje się tylko jeden park wpisany do rejestru zabytków - w Legnickim Polu. Park ten został założony w połowie XVIII wieku jako założenie klasztorne, następnie przebudowane w kierunku parku krajobrazowego. Obecnie park zajmuje powierzchnię 4,7 ha i pełni funkcję jako miejsce rekreacji dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, jako ogród zamknięty. Na terenie Legnickiego Pola znajduje się też aleja zabytkowa składająca się z 94 drzew lipy drobnolistnej. Aleja ta ma charakter szpaleru przydrożnego rosnącego na osi bramy wejściowej prowadzącej na teren dziedzińca klasztornego. W przeszłości biegła tędy droga łącząca Legnickie Pole ze wsią Gniewomierz. Na terenie gminy znajdują się 63 drzewa - pomniki przyrody. Uchwała Nr VII/52/99 Rady Gminy Legnikcie Pole z 28 kwietnia 1999r. w sprawie uznania za pomniki przyrody pojedyncze drzewa, Uchwała Nr XII/91/2000r. Rady Gminy Legnickie Pole zmieniająca uchwałę rady gminy w sprawie uznania za pomniki przyrody pojedyncze drzewa - pobierz w formacie DOC
Lipa
Lipa pomnik przyrody, Legnickie Pole
Aleja lipowa
Aleja lipowa w Legnickim Polu

Rezerwat przyrody

Wojewoda Dolnośląski Rozporządzeniem z dnia 13 kwietnia 2004r. uznał za rezerwat przyrody "Jezioro Koskowickie". Rezerwat pod nazwą "Jezioro Koskowickie" obejmuje obszar wód, pastwisk i trzcinowisk o powierzchni 63,79 ha. Dla zabezpieczenia wartości przyrodniczych rezerwatu utworzono również otulinę o powierzchni 22,98 ha.

Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych, krajobrazowych i turystycznych naturalnego zbiornika wodnego z bogatą lęgową populacją ptaków wodno-błotnych, chronionymi gatunkami ryb, dużym zbiorowiskiem szuwarowym i dobrze wykształconym zespołem narecznicy błotnej i oczeretu jeziornego.

Polodowcowe Jezioro Koskowickie ma pow. 55 ha i maksymalną głębokość 2,8 m. "Jezioro Koskowickie jest największym i najcenniejszym obiektem z roślinnością szuwarową. Znajduje się tu największe naturalne trzcinowisko Śląska, zarazem jedyne trzcinowisko z pływającymi wyspami. Sytuacja ta ma miejsce dzięki zaawansowanym naturalnym procesom starzenia się jeziora. Jezioro Koskowickie jest głównym miejscem egzystencji roślinności wodnej, reprezentowane przez zbiorowiska roślin o liściach zanurzonych w toni wodnej. Charakterystyczne jest ubóstwo zbiorowisk o liściach pływających - zupełny brak grzybieni i grążeli. Jezioro Koskowickie jest siedliskiem wielu gatunków ryb, charakterystycznych dla wód stojących. Systematyczne dorybianie akwenu, jako łowiska ryb atrakcyjnych pod względem wędkarskim, oraz bardzo wysoka żyzność zbiornika zbiornika. Rybostan jeziora skłąda się z 20 gatunków: ukleja, amur, ciernik, karas srebrzysty, karaś, jazgarz, słonecznica, sandacz, tołpyga biała, zdręga, kiełb, lin, płoć karp, krąp, leszcz szczupak, okoń, sum, rozpiór.

Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 kwietnia 2004r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 77 z 29.04.2004 r. - pobierz w formacie DOC

Rezerwat przyrody

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Uchwałą Rady Gminy z dnia 25 lutego 2004 r. uznano sześć zespołów przyrodniczo - krajobrazowych, celem zachowania cech charakterystycznych krajobrazu naturalnego, ukształtowanego przez siły natury, siedlisk roślin i zwierząt.

Są to obszary pod nazwą: "Złoty Las" o pow. 90 ha położony pomiędzy Legnickim Polem a Mikołajowicami; kierunek na północny – wschód od Legnickiego Pola. "Łąki Książęce" o pow. 166,20 ha obszary położone pomiędzy Lubieniem a Strachowicami w kierunku wschodnim od Lubienia. "Dolina Uszewicy" o pow. 45,8 ha; lasy i łąki pocięte wąwozami położone na wschód od Czarnkowa. "Mokradła Gniewomierskie" o pow. 20,2 ha położone na zachód od Gniewomierza. "Wysoczyzna Taczalińska" o pow. 13,8 ha – ciąg lasów i pastwisk położonych na północ od Taczalina. "Dębowa Dolina Kojszkówki” o pow. 23,6 ha – tereny zalesione, łąki i pastwiska, stawy rybne, położone we wsi Koiszków.

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu